PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

19/05/2023 2023-05-19 10:40

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “Arodīpašums”, reģistrācijas numurs 41503034921, juridiskā adrese: “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481 (datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Mācību centrs un atpūtas bāze “Virogna” iegūst.

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS UN APSTRĀDES NOLŪKI

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – datu subjektu, tajā skaitā vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Arodīpašums” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • atpūtas bāzes “Virogna” apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • atpūtas bāzes “Virogna” interneta mājaslapas (www.virogna.lv) apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
 • Pretendentiem – personām, kas piesakās darbam atpūtas bāzē “Virogna”.

SIA “Arodīpašums” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

SIA “Arodīpašums” personas datus apstrādā, ievērojot šādus principus:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un datu subjektam izskaidrotiem mērķiem;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.

 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personu identificējošu informāciju SIA “Arodīpašums” iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot e-pastu un viesu anketas papīra formā.

SIA “Arodīpašums” ir tiesības pieprasīt uzrādīt klientam personu apliecinošu dokumentu pirms pakalpojuma sniegšanas personas indentitātes noteikšanai.

SIA “Arodīpašums” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

– Klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;
– parādu atgūšanai un piedziņai;
– mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– efektivitātes mērīšanai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– atskaišu sagatavošanai;
– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • SIA “Arodīpašums” īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt SIA “Arodīpašums” un trešo personu īpašumu, kas atrodas/novietots atpūtas bāzes “Virogna” telpās un tām pieguļošajā teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst un atklāt pārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 90 dienām. Pēc šī termiņa beigām SIA “Arodīpašums” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad attiecīgie dati tiek sniegti SIA “Arodīpašums”.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

SIA “Arodīpašums” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA “Arodīpašums” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 •  likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA “Arodīpašums” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Arodīpašums” likumīgās intereses.
 • SIA “Arodīpašums” likumīgās intereses ir:
 •  veikt komercdarbību;
 •  pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 •  nodrošināt līguma saistību izpildi;
 •  novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.;
 •  analizēt viesnīcas mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai un piesaistei;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 •  izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 •  reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 •  novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 •  nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 •  nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 •  administrēt maksājumus;
 •  administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 •  informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Ja Klients nesniedz savus datus, tas var ierobežot SIA “Arodīpašums” pakalpojumu sniegšanu un līgumu noslēgšanu.

Datu subjektu datiem var piekļūt:

 • SIA “Arodīpašums” darbinieki tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā;
 • Klients attiecībā uz saviem personas datiem;
 • Tiesību aizsardzības iestādes, kā arī valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Personas datu apstrādātāji atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārīgā Datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.

 

 

SIA “Arodīpašums” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Arodīpašums” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA “Arodīpašums” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA “Arodīpašums” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Arodīpašums” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu, grāmatvedības pakalpojumu sniegšana un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Arodīpašums” sadarbības partneri apstrādā SIA “Arodīpašums” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “Arodīpašums” datu apstrādātājiem un SIA “Arodīpašums” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA “Arodīpašums” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja/operatora statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Arodīpašums” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Arodīpašums” uzdevumā.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

SIA “Arodīpašums” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Arodīpašums” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Drošu paroļu izmantošana un to regulāra maiņa
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 • Drošas uzglabāšanas vietas ar ierobežotu pieeju.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA “Arodīpašums” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA “Arodīpašums” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Arodīpašums” likumīgās intereses.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA “Arodīpašums” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Arodīpašums” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, Grāmatvedības likums);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

 • Klients ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurā “Arodīpašums” m izmaiņām iesniegtajos personas datos. SIA “Arodīpašums” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Klientam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
 • Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Klientam ir tiesības:
  1) Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
  2) Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
  3) Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
  4) Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
  5) Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
  6) Vērsties Datu valsts inspekcijā

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē atpūtas bāzē “Virogna” uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta formā, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz info@virogna.lv

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Arodīpašums” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē un Īsteno saņemto pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “Arodīpašums” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA “Arodīpašums” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot interneta mājaslapā, atsūtot e-pasta vēstuli ar elektroniski parakstītu apstiprinājumu vai klātienē atpūtas bāzē “Virogna”( Svilišķi-1″, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov, LV-5481).

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

PUBLISKIE PASĀKUMI

Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana.

Iegūtie materiāli var tikt izmantoti pasākuma atspoguļošanai un pasākuma un atpūtas bāzes “Virogna” popularizēšanai tīmekļa vietnēs un sociālos tīklos.

Mērķis: pasākumu norises gaitas atspoguļošana un popularizēšana.

SAZIŅA AR KLIENTU

Izmantojot Klienta norādīto telefona numuru, e-pasta adresi vai arī pasta adresi SIA “Arodīpašums” veic saziņu ar Klientu.

Saziņu par līgumsaistību izpildi SIA “Arodīpašums” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Atbildīgais par datu apstrādi: SIA “Arodīpašums” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Avdejeva

 

SIA “Arodīpašums” privātuma politika var tikt mainīta, atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc tam, kad tās tiek publicētas vietnē virogna.lv.

 

 

Pārbaudiet pieejamību

Rezervējiet savu atvaļinājumu šeit, lai iegūtu pārsteidzošas un apmierinošas priekšrocības.

1 Istaba , 1 Pieaugušais , 0 Bērni
Istabas
Pieaugušie
Bērni
Rezervācijas noteikumi Termiņš un konfidencialitāte