MĀCĪBU CENTRA UN ATPŪTAS BĀZES “VIROGNA” KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

MĀCĪBU CENTRA UN ATPŪTAS BĀZES “VIROGNA” KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

29/03/2023 2023-03-29 17:03

Mācību centra un atpūtas bāzes “Virogna”

kārtības noteikumi

 

 1. Šie noteikumi ir saistoši visiem Mācību centra un atpūtas bāzes “Virogna” apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, kurus pakalpojumus apmeklētāji izmanto.
 2. Ieejot Mācību centra un atpūtas bāzē “Virogna” un tai pieguļošā teritorijā un/vai uzsākot izmantot jebkurus tās pakalpojumus, starp SIA “Arodīpašums”, reģ. 41503034921, turpmāk – Bāze, un apmeklētāju tiek noslēgts līgums atbilstoši šiem un citiem saistītiem noteikumiem.
 3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētājam tiek sniegti pakalpojumi, nosaka kārtības, drošības, higiēnas, uzvedības un citas prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, Bāzes un apmeklētāju tiesības, pienākumus un atbildību.
 4. Iebraukšana un Izbraukšana atpūtas mājiņās un numuros
  • Iebraukšana no 15:00 un Izbraukšana līdz 12:00.
  • Apmeklētājam ir pienākums informēt Bāzes personālu un saskaņot agrāku iebraukšanu un/vai vēlāku izbraukšanu.
  • Par vēlāku iebraukšanu jāvienojas ar Bāzes personālu, pretējā gadījumā rezervācija  tiks anulēta apmeklētājam, kurš neiebrauca atpūtas namiņā un/vai numurā konkrētajā dienā līdz 18:00 (izņemot, ja veikta priekšapmaksa).
  • Negarantēta rezervācija tiek turēta līdz 18:00 iebraukšanas dienā.
  • Gadījumā, ja apmeklētājs aizkavēsies atpūtas namiņā un/vai numurā pēc 12:00 ( līdz 16:00), tad apmeklētājs par katru stundu maksā 10% no atpūtas mājiņas vai numura diennakts maksas.
  • Gadījumā, ja apmeklētājs aizkavējas atpūtas namiņā un/vai numurā pēc 16:00, tad apmeklētājam jāmaksā 150% no atpūtas namiņa un/vai numura diennakts maksas (līdz nākošās dienas 12:00).
 5. Atpūtas mājiņu vai numuru rezervēšana
  • Lai veiktu atpūtas mājiņu un/vai numuru rezervēšanu, jāsūta pieteikums mājas lapā vai uz e-pastu virogna@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29532933 no plkst 8:00 – 20:00.
 1. Rezervācijas un anulēšanas noteikumi
  • Rezervācija ir garantēta tikai gadījumā, ja ir veikta priekšapmaksa 50% apmērā no pirmās nakts.
  • Apmeklētājs priekšapmaksu veic Bāzes noteiktā termiņā un uz norādītiem rekvizītiem, veicot bezskaidras naudas norēķinu ar pārskaitījumu.
  • Garantētu rezervāciju var anulēt bez maksas un saņemt iemaksāto depozītu ne vēlāk kā 14 diennaktis pirms rezervācijas iebraukšanas datuma.
  • Nesavlaicīga atteikuma gadījumā vai neinformējot Bāzes personālu par atteikumu, Bāze neatgriež iemaksāto priekšapmaksas summu.
  • Katrā atpūtas mājiņā vai numuriņā drīkst nakšņot tikai tik apmeklētāju, cik ir guļvietu.
 1. Reģistrēšanās
  • Lai reģistrētos, apmeklētājam ir:
   • jāuzrāda derīga pase vai identifikācijas karte;
   • jāaizpilda viesu reģistrēšanās anketa.
 1. Norēķinu veikšana
  • Par pakalpojumiem apmeklētāji var norēķināties ar priekšapmaksas pārskaitījumu vai, ierodoties bāzē un maksāt ar bankas norēķinu karti. Samaksu par pakalpojumu pilnā apmērā jāveic ierašanās dienā.
  • Nomājot vairākas atpūtas majiņas, pirti un/vai citus pakalpojumus vienlaicīgi, var tikt noteikta drošības naudas iemaksas 10% apmērā no kopējās pakalpojumu maksas. Drošības nauda tiek atgriezta izbraukšanas dienā pie nosacījuma, ka apmeklētāji nav radījuši Bāzei vai trešām personām zaudējumus. Ja apmeklētāji ir radījuši zaudējumus, Bāze ir tiesīga paturēt samaksāto drošības naudu zaudējumu segšanai, kas neatbrīvo Bāzi celt prasījuma tiesības par pārējo zaudējumu atlīdzināšanu.
  • Gadījumā, ja apmeklētājs atbrīvojis atpūtas mājiņu vai numuriņu bez samaksas veikšanas par saņemtiem pakalpojumiem, Bāzei ir tiesības prasīt nokavējuma procentus par maksājuma termiņa kavējumu sākot ar izbraukšanas dienu par katru kalendāro dienu 0.5% no kavētā maksājumu summas.
 1. Ēdināšanas noteikumi
  • Apmeklētājiem ir tiesības izmantot bāzes piedāvātos maksas ēdināšanas pakalpojumus šādos laikos:
   • Brokastu laiks restorānā no plkst. 09:00 līdz 11:00;
   • Restorāna darba laiks no plkst. 12:00 līdz 20:00;
   • Apkalpošana atpūtas mājiņā vai numurā no plkst. 12:00 līdz 20:00.
  • Restorāns piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, ņemot vērā epidemioloģiskos drošības pasākumus un prasības (piemēram, līdzņemšanai, apkalpošanai terasē un tml.).
  • Ēdināšanas pakalpojumu maksa noteikta saskaņā ar restorāna cenrādi.
  • Norēķini ar restorānu jāveic tieši ar restorānu.
  • Restorāna teritorijā ir aizliegts uzturēties ar savu ēdienu un dzērieniem.
 1. Kārtības un uzvedības noteikumi
  • Nepilngadīgas personas vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties bāzē un tās teritorijā tikai vecāku, aizbildņu vai pilnvarotu personu uzraudzībā. Apemklētāji ir paši atbildīgi par nepilngadīgo personu uzraudzību un drošību Bāzē un tai pieguļošā teritorijā.
  • Apmeklētājiem, kuriem bāzē nav rezervēta atpūtas mājiņa vai numuriņš, atpūtas bāzi ir jāatstāj līdz plkst. 23:00.
  • Pēc plkst. 23:00 atpūtas bāzē iestājas klusā stunda, kad trokšņot (atskaņot mūziku, darbināt transporta līdzekļus, dziedāt un bļaustīties utt.) ir stingri aizliegts (izņemot gadījumus, kad klients iznomājis visu bāzes kompleksu pasākuma rīkošanai).
  • Apmeklētājam, ierodoties atpūtas namiņā un/vai numurā ir nekavējoties jāpārbauda telpu stāvoklis un visu ierīču darbība un gadījumā, ja tiek atklāti kādi trūkumi vai defekti, par to nekavējoties jāinformē bāzes personāls. Pretējā gadījumā Īpasniekam būs pamats uzskatīt, ka defekti vai trūkumi radušies apmeklētāja rīcības rezultātā un apmeklētājs būs atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu un sekām.
  • Apmeklētājiem bāze jāievēro visi valstī noteikti drošības pasākumi un epidemioloģiskās drošības pasākumi (piemēram, divu metro distance, jālieto mutes un deguna aizsegi, regulāri jāmazgā un jādezinficē rokas un tml.).
  • Vienā atpūtas mājiņā vai numuriņā ar nakšņošanas vai pašizolācijas mērķi var uzturēties tikai viena mājsaimniecība.
  • Visi apmeklētāji koplietošanas telpās ievēro distancēšanās un roku higiēnas prasības.
 • Apmeklētājiem aizliegts:
  • smēķēt jebkuru ēku iekštelpās. Izsmēķus atļauts mest tikai speciāli tam paredzētās urnās. Smēķēt atļauts tikai tam speciāli ierīkotās vietās un ne tuvāk kā 2 metrus no ēkām.
  • ienest un glabāt ugunsnedrošus priekšmetus, vielas materiālus, telpās patvaļīgi pievienot elektriskajam tīklam nestandarta vai bojātas elektroiekārtas, lietot ierīces un sveces ar atklātu uguns liesmu (par sveču lietošanu, lūdzam, vienoties ar administrāciju);
  • bez iepriekšējas saskaņošanas dedzināt sveces, kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības;
  • bez uzraudzības atstāt darboties mazās sadzīves tehnikas ierīces;
  • patstāvīgi mainīt izdegušās elektrospuldzes, kā arī veikt jebkurus elektroiekārtu un citu iekārtu un mēbeļu remontus. Pamanot jebkurus elektroiekārtu bojājumus (bojāta vadu izolācija, kontaktdakšas, kontaktligzdas u.t.t), apmeklētājam nekavējoties par to jāziņo Bāzes personālam. Vienlaikus jānovērš apkārtējo personu piekļuves iespēja bojātajai ierīcei un vietai.
  • ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus, iekštelpas, mēbeles un iekārtas.
  • bojāt vai nesaudzīgi izturēties pret pakalpojuma saņemšanas vietā esošo inventāru, iekārtām un telpām. Par bojājumiem, kas radušies apmeklētāja rīcības dēļ, Bāze veic ieturējumu no drošības maksas, ja tāda samaksāta vai ceļ atsevišku prasījumu.
  • uzvesties agresīvi, neadekvāti, skaļi, aizskart vai citādi traucēt pārējos apmeklētājus un Bāzes personālu.
  • aizliegts traucēt citu apmeklētāju mieru ar skaļu vai visparpieņemtām sabiedrības uzvedības un ētikas normām neatbilstošu uzvedību.
  • uzturēties stiprā alkohola reibumā.
  • ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.
  • laist nepilngadīgas personas peldēties bez pilngadīgo personu klātbūtnes un uzraudzības.
  • peldēt aiz peldvietu norobežojuma (bojām).
 • Apmeklētājiem ir pienākums:
  • Ievērot kārtības noteikumus, kā arī būt pieklājīgam pret citiem apmeklētājiem un apkalpojošo personālu.
  • Atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību.
  • Pildīt apkalpojošā personāla prasības iekšējās kārtības nodrošināšanai.
  • Informēt apkalpojošo personālu par iekārtu, mēbeļu, inventāra, telpu bojājumiem.
  • Pa kāpnēm pārvietoties lēnām un piesardzīgi.
  • Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez uzraudzības nepilngadīgu personu, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, t.sk. rotaļu laukumā.
  • ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi.
  • Ievērot tīrību un kārtību telpās.
  • Ar savu uzvedību neapdraudēt savu un citu personu dzīvību, veselību un drošību.
  • Savākt izkārnījumus, ko atstājuši paša apmeklētāja mājdzīvnieki.
 • Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu urnās.
 • Bāzē atļauts ievest tikai maza izmēra suņus un kaķus, kas nav agresīvi. Reģistrējoties, obligāti jāinformē administrāciju par līdzpaņemtiem mājdzīvniekiem.  Bāzē ir atļauti suņi tikai ar pavadu (līdz 2 m) un ar uzpurņiem. Dzīvniekam jābūt reģistrācijas apliecībai,  reģistrācijas zīmei uz kaklasiksnas, pasei uz dzīvnieku (medicīnisks dokuments par vakcināciju pret trakumu valsts veterinārā dienestā ).
 • Atstājot telpas apmeklētājiem jāpārliecinās, vai veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu iespējamo ugunsgrēka izcelšanos, vai ir izslēgtas visas elektriskās iekārtas.
 • Maltīšu pagatavošanai atpūtas mājiņās ir paredzētas esošās plītis, grili un/vai ugunskuru vietas.
 • Ugunskurus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112 un ziņot Bāzes personālam. Ugunsdrošības dēļ, ilgstoša karstuma un sausuma periodos, stipra vēja laikā, Bāzes personālam ir tiesības aizliegt kurināt ugunskurus un grilu kurināšanai izmantot malku (paaugstināts dzirksteļu risks).
 • Ja noticis negadījums vai pēkšņa dzīvībai bīstama saslimšana, nekavējoties jāizsauc medicīniskā palīdzība pa tālruni 113 un jāziņo Bāzes personālam.
 • Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām jāpakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, jārīkojas saskaņā ar drošības instrukciju un personāla norādījumiem.
 • Atstājot savu naktsmītni, nepieciešams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis. Dodoties prom no Bāzes, naktsmītnes atslēgu jānodod personīgi Bāzes personāla rokās.
 • Peldēties ezerā „Virogna” ir atļauts speciāli tam paredzētā pludmalē. Pie ūdenstilpnēm nav apsardzes/uzraugu, tādēļ katrs viesis, peldoties, pats atbild par savu un uzraudzībā esošu personu dzīvību, veselību un drošību.
 • Apmeklētājs ir personīgi atbildīgs par savām mantām, to saglabāšanu un drošību. Bāze neuzņemas atbildību par viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības, t.sk. atpūtas mājiņās un numuros.
 • Viesis uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarīto materiālo zaudējumu atpūtas bāzei.
 • Ar saviem jautājumiem, sūdzībām un ieteikumiem apmeklētāji var vērsties pie Bāzes personāla, kurš palīdzēs ikviena neskaidra jautājuma risināšanā.
 • Atpūtas mājiņās vai numuros var atrasties minibāri, kuros piedāvātais sortiments ir par atsevišķu samaksu. Apmeklētājam, izbraucot no viesnīcas, ir jānorēķinās pie Bāzes kases par izlietoto minibāra sortimentu. Bāze patur tiesības, viesim izbraucot, pārbaudīt minibāra sortimentu un pieprasīt samaksu par neuzrādīto, bet faktiski izlietoto minibāra sortimentu.
 • Apmeklētāji ir atbildīgi par viesu uzņemšanu atpūtas namiņos un numuros. Pēc plkst. 23:00 viesiem nav atļauts uzturēties apmeklētāja atpūtas namiņā vai istabā.
 1. Bāzes tiesības
  • Bāze neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām, kas radušās apmeklētāja nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. apkalpojošā personāla norādījumu neievērošanas rezultātā.
  • Bāze neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas radušies apmeklētājam, ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par kuriem Bāze nav atbildīga saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
  • Bāzes personālam ir tiesības dot norādījumus apmeklētājiem attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu, savukārt apmeklētājiem šie norādījumi ir jāievēro.
  • Slēgt atsevišķas Bāzes telpas vai teritoriju vai apturēt pakalpojumu sniegšanu.
  • Bāzes personālam ir tiesības atteikt apkalpot klientus, kuri atrodas stiprā alkohola reibumā vai kuru uzvedība ir aizskaroša.
  • Bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī  apmeklētāja prombūtnes laikā, atpūtas mājiņā vai numurā var tikt veikti avārijas vai servisa nodrošinājumam un drošībai nepieciešamie remontdarbi. Ja pēc remonta darbu pabeigšanas apmeklētājam radušās pretenzijas pret bāzi, lūdzam nekavējoties ziņot par tām personālam.
 1. Līgumsodi un maksas
  • Apmeklētājiem ir pienākums maksāt līgumsodu par katru pārkāpumu (katru reizi) šādā apmērā:
   • Līgumsods par izsmēķu mešanu zemē vai smēķēšanu telpās – EUR 50,00.
    • Līgumsods par atkritumu mešanu zemē un vides piesārņošanu – EUR 50,00.
    • Līgumsods par suņu pavadīšanu teritorijā bez pavadas un/vai uzpurņa – EUR 25,00.
    • Līgumsods par sava dzīvnieka izkārnījumu nesavākšanu – EUR 50.00.
   • Maksa par atslēgas nozaudēšanu: EUR 15,00.
 1. Personas datu apstrāde
  • SIA “Arodīpašums” veic personas datu apstrādi:
   • veic videonovērošanu bāzes publiskajās vietās, kārtības nodrošināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar Bāzes un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības, reģ.nr. 40008044272, īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai. Pārziņi:

SIA “Arodīpašums”, reģ. 41503034921, adrese: juridiskā adrese Augšdaugavas novads., Višķu pag.,  Špoģi, Svilišķi-1, LV-5481, Latvija, kontaktinformācija – +371 29532933; virogna@inbox.lv .

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, reģ.nr. 40008044272, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 147, Rīga, LV-1050, kontaktinformācija: +371 67234418; arodbiedriba@ldzsa.lv .

 • saņemot personas datus, kas tiek iesniegti viesu reģistrācijas anketās, dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, veikt viesnīcas apmeklētāju uzskaiti, saņemt no apmeklētājiem norēķinus par pakalpojumu izmantošanu. Apmeklētājam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī tā tiesībām pie pārziņa.

SIA “Arodīpašums”

Valdes  priekšsēdētāja Ingrīda Avdejeva

Pārbaudiet pieejamību

Rezervējiet savu atvaļinājumu šeit, lai iegūtu pārsteidzošas un apmierinošas priekšrocības.

1 Istaba , 1 Pieaugušais , 0 Bērni
Istabas
Pieaugušie
Bērni
Rezervācijas noteikumi Termiņš un konfidencialitāte